Regulamin i Opłaty

I. Postanowienia wstępne
1. Ustalenia i warunki Regulaminu określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (zwany dalej: Pojazdem), określonego w umowie najmu zawartej pomiędzy Najemcą, a Panem Robertem Dworskim, zwanym dalej Wynajmującym. Nazwa firmy Robert Dworski, NIP 5221709739, REGON: 362713018
2. Umowa najmu ustala prawa i obowiązki obu stron tj. Wynajmującego i Najemcy, a kwestie nierozstrzygnięte w niej reguluje Regulamin i obowiązujące przepisy prawa polskiego. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a umową stosuje się postanowienia umowy.
II. Warunki podpisania umowy najmu
1. Kierowcą Pojazdu może być tylko Najemca lub osoba przez niego wskazana i wpisana w umowie najmu jako kierowca. Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców tak samo jak za swoje. Kierujący samochodem (kierowca) musi: 
a. posiadać ważne, stosowne do kategorii Pojazdu prawo jazdy honorowane na terytorium Polski,  
b. mieć ukończone 20 lat,  
c. posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem przynajmniej od dwóch lat przed zawarciem umowy najmu.
2. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu i wydaniu Pojazdu, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań
o których mowa w pkt II.1. W przypadku wskazania jako kierowcę innej osoby niż Najemca, Najemca jest zobowiązany przedstawić także dokumenty tej osoby. 
3. Niezależnie od wymagań określonych w pkt II.1 i II.2 do podpisania umowy najmu i wydania Pojazdu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Najemcy (w tym dowód osobisty albo w przypadku obcokrajowców ważny paszport, przy czym dokument ten musi być ważny co najmniej przez okres 90 dni od momentu zawarcia umowy najmu Pojazdu lub gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy przez cały okres trwania umowy), a w przypadku przedsiębiorcy odpis z KRS /wydruk z CEIDG (datowany nie później niż 1 miesiąc przed zawarciem umowy najmu) oraz dwa dokumenty tożsamości osób/osoby upoważnionej/ych do reprezentowania przedsiębiorcy. 
4. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii Pojazdu były przestrzegane także przez osoby, którym Najemca powierzył kierowanie (pod rygorem obowiązku naprawienia szkody), a także zapozna każdorazowo osobę kierującą Pojazdem z obowiązkami związanymi z jego eksploatacją.
III. Korzystanie, ograniczenia w użytkowaniu
1. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów Pojazdu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę swoich obowiązków. Najemca zobowiązuje się dbać o Pojazd i utrzymywać go w dobrym stanie, w szczególności uwzględniając właściwości Pojazdu, jego zewnętrzny jak i wewnętrzny wygląd oraz wymagania określone przepisami prawa. Dobry stan Pojazdu oznacza stan nie pogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego używania. 
2. Najemca nie ma prawa oddać Pojazdu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem, bez uzyskania pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Wynajmującego. 
3. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie Pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych używek w szczególności narkotyków, środków odurzających. 
4. W czasie używania Pojazdu Najemca lub każdorazowa osoba kierująca Pojazdem zobowiązane są w szczególności do:
a. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (w szczególności: ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC),
b. zabezpieczenia Pojazdu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza Pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panelu z radia i nie pozostawianie go w Pojeździe),
c. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
d. stosowania rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej Pojazdu,
e. utrzymywania Pojazdu w należytej czystości.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do naprawienia szkody po stronie Wynajmującego. 
5. Wyjazd Pojazdem poza granice Polski wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na piśmie, pod rygorem nieważności. Wynajmujący może uzależnić wydanie zgody od wniesienia przez Najemcę kaucji w wyższej wysokości, bądź dokonania dodatkowego ubezpieczenia Pojazdu, którego koszt w całości ponosi Najemca. W przypadku niedotrzymania warunków wskazanych w niniejszym punkcie Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w kwocie ustalonej w Cenniku, a ponadto Wynajmujący może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę najmu. Niezależnie od obowiązku uiszczenia kary umownej Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z naruszeniem przez Najemcę postanowień niniejszego punktu, w tym w zakresie powstałych kosztów napraw lub holowania Pojazdu poza granicami RP. 
6. Najemca nie może używać Pojazdu w sposób sprzeczny z umową, Regulaminem oraz właściwościami i przeznaczeniem Pojazdu oraz zasadom jego normalnej eksploatacji. Nie jest dozwolone w szczególności:
a. holowanie innych pojazdów najętym Pojazdem,
b. przekroczenie dopuszczalnej ładowności,
c. palenie tytoniu w Pojeździe,
d. dokonywanie w Pojeździe przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do naprawienia szkody po stronie Wynajmującego. 
7. W przypadku wprowadzenia w Pojeździe zmian, o których mowa w pkt III.6 lit. d Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy kosztami powrócenia stanu poprzedniego lub domagania się zapłaty za utratę wartości Pojazdu spowodowaną przeróbkami.
8. W przypadku wynajmu auto-lawety przekroczenie dopuszczalnej masy załadunku (1500kg masy własnej) będzie skutkowało opłatą w wysokości 800zl.
IV. Opłaty za wynajem, ubezpieczenie, koszty
1. Opłata najmu (czynsz najmu) jest określona każdorazowo w umowie najmu i płatna z góry.
2. W przypadku dokonywania zapłaty w formie przelewu bankowego, datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego. 
3. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z Pojazdu i jego eksploatacją, w szczególności kosztów paliwa, smarów i płynów
4. Technologicznych i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem Pojazdu, a także kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem Pojazdu przez Najemcę z (wyłączeniem przypadków gdy odpowiedzialność ponosi Wynajmujący) oraz inne koszty wskazane w Regulaminie bądź umowie, w tym napraw, za które odpowiedzialność ponosi Najemca 
5. Kaucja na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy określona jest w umowie najmu, a jej wysokość zależy od klasy Pojazdu. Przekazanie kaucji na rzecz Wynajmującego następuje przy wydaniu Pojazdu. Auta zwracane po zmroku najemca dokonuje oględzin następnego dnia roboczego i dokonuje zwrotu kaucji maksymalnie do 14 dni roboczych. Kaucja zostanie pomniejszona o wydatki, koszty, opłaty i szkody związane z nienależytym wykonaniem umowy przez Najemcę – zgodnie z niniejszymi postanowieniami, na co Najemca wyraża zgodę. 
6. W przypadku najmu aut, które są w leasingu z kaucji zostaje zatrzymane na okres trzech miesięcy 123 zł w celu pokrycia ewentualnego kosztu doręczenia mandatu za wykroczenia drogowe.
7. W przypadku długoterminowego najmu i rozliczania się okresowo jeśli wystąpi brak terminowej płatności na auto zostaje nałożona blokada zapłonu. Ponowne odblokowanie auta kosztuje jednorazowo 61,50 zł brutto.
8. Przekroczenie powyżej dopuszczalnej przepisami prędkości 50 km może skutkować nałożeniem opłaty dodatkowej od 1000 zł.
9. Przy wyjazdach poza granice Polski najemca jedzie na własne ryzyko. W przypadku awarii auta lub innych zdarzeń losowych najemca jest zobowiązany do pokrycia powstałych dodatkowych kosztów naprawy auta lub sprowadzenia go do granic terytorium Polski. 
10. Najemca jest zobowiązany do opróżnienia kasety z WC przed zwrotem auta (dotyczy KAMPERA). Brak opróżnienia kasety skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 100 zł 
V. Przekazanie i zwrot Pojazdu
2. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania Pojazdu wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą, chyba że strony postanowią inaczej. Najemca w trakcie najmu, widząc usterki ma obowiązek udokumentować zdjęciem lub nagrać film z uszkodzeniami.
3. W wypadku, jeśli Wynajmujący po zawarciu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania Pojazdu z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o nowym terminie przekazania Pojazdu.
4. Zamiar przedłużenia najmu samochodu musi być zgłoszony przez Najemcę co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zakończenia najmu określonego w umowie. Przedłużenie okresu najmu, możliwe jest po uzyskaniu zgody Wynajmującego, w formie pisemnej, mailowej bądź sms-owej i zapłaty z góry czynszu najmu – za dodatkowy przedłużony okres najmu – gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego.
5. W przypadku nie zwrócenia przez Najemcę samochodu, w terminie określonym w umowie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej za każdą dodatkową dobę w wysokości odpowiadającej stawce czynszu najmu. 
6. Niezwrócenie Pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako przywłaszczenie (przestępstwo z art. 284 Kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji. 
7. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia Pojazdu z taką samą ilością paliwa wskazaną w umowie, jaką otrzymał przy odbiorze Pojazdu. W przypadku naruszenia 
ww. zobowiązania, Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów paliwa stanowiących iloczyn litrów paliwa potrzebnych do zatankowania stanu paliwa do określonej w umowie przekazania ilości paliwa przy wydaniu Pojazdu i kwoty wynikającej z cennika Wynajmującego za litr paliwa oraz kosztów jego zatankowania. 
8. Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd w siedzibie Wynajmującego albo w innym wskazanym przez niego miejscu. 
9. Zakończenie umowy najmu następuje w momencie podpisania przez Wynajmującego i Najemcę protokołu odbioru Pojazdu. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie Pojazdu. Zwrot kaucji następuje do 7 dni roboczych.
10. W przypadkach braku zwrotu Pojazdu w terminie wskazanym w umowie lub/i pomimo wygaśnięcia umowy najmu, lub/i w innych przypadkach wskazanych w umowie najmu bądź Regulaminie Wynajmujący uprawniony jest do unieruchomienia Pojazdu lub/i jego otwarcia, odholowania do siedziby Wynajmującego oraz do odebrania Najemcy kluczyków, polisy, dokumentów niezależnie od miejsca gdzie się Pojazd znajduje. Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru Pojazdu.  Z przyczyn uzasadnionych treścią zawartej umowy najmu, uprawnienia wskazane zdj.1 i tym samym upoważnienie przez Najemcę do dokonania czynności wskazanych powyżej przez Wynajmującego mają charakter nieodwołalny.
VI. Rozwiązanie umowy
1. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia stosunku najmu Pojazdu w trybie natychmiastowym (również w formie telefonicznej – rozmowy lub/i wysłanego sms-a), jeżeli Najemca zaniedbuje Pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie lub utratę, udostępnia go osobom nieuprawnionym bądź w inny sposób narusza postanowienia zawarte w umowie najmu i Regulaminie. 
2. W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu najmu, kaucji lub jakichkolwiek innych należności wynikających z umowy najmu lub Regulaminu, Wynajmujący może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę najmu (również w formie telefonicznej – rozmowy lub/i wysłanego sms-a). 
3. W przypadku braku telefonicznego, sms lub mailowego kontaktu z najemcą do 24 godzin wynajmujący ma prawo rozwiązania umowy i zabrania auta na koszt najemcy nie zależnie od tego czy najem został opłacony w całości.
4. W przypadku opóźnienia Najemcy z odbiorem pojazdu Wynajmujący jest uprawniony wg własnego uznania do: żądania zapłaty kary umownej w wysokości dziennej stawki czynszu najmu przedmiotu umowy określonego w umowie najmu za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Pojazdu albo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 3 dni, liczonych od dnia w którym powstały okoliczności uzasadniające odstąpienie od umowy. Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia kary umownej w ww. wysokości za okres przed odstąpieniem od umowy. 
5. Wynajmujący może w przypadku kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub nieoddania Pojazdu w terminie przez poprzedniego Najemcę lub innego zdarzenia losowego odstąpić od umowy w terminie 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności uprawniających do odstąpienia od umowy najmu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wynajmujący zobowiązuje się poinformować Najemcę niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od umowy.
6. W przypadku rozwiązania umowy najmu, przed upływem terminu wskazanego w umowie, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 6 godzin od uzyskania informacji o rozwiązaniu umowy, dostarczyć Pojazd do siedziby Wynajmującego lub w inne miejsce wskazane przez Wynajmującego. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu Pojazdu Wynajmujący jest uprawniony do podjęcia czynności wskazanych w pkt V.4, V.5 i V.9. 
VII. Odpowiedzialność
1. W przypadku najmu tego samego Pojazdu przez kilka osób, ich odpowiedzialność jest solidarna
2. Pojazd posiada ubezpieczenie OC. 
3. Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy obowiązkiem naprawienia szkody, w przypadkach wskazanych w umowie najmu i Regulaminie, w tym w szczególności: 
a. stwierdzonymi po zwrocie brakami w wyposażeniu Pojazdu lub jego części opisanych w protokole przekazania Pojazdu, 
b. odszkodowaniem za zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz przekraczające zakres wynikający z zasad normalnej eksploatacji, w tym kosztami przywrócenia Pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu, w szczególności kosztami myjni i prania tapicerki,
c. odszkodowaniem z tytułu niewłaściwej eksploatacji Pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, 
d. kosztami usterek mechanicznych Pojazdu powstałych z winy Najemcy, w szczególności spowodowanych zatankowaniem niewłaściwego paliwa, 
e. w przypadku zaistnienia wypadku, odszkodowaniem obejmującym doprowadzenie Pojazdu do stanu sprzed wypadku i/lub za utratę wartości Pojazdu na skutek wypadku, w razie gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą Pojazdem czy pasażera Pojazdu,
f. za transport Pojazdu jeżeli jest on niezbędny z przyczyn leżących po stronie Najemcy, 
g. za utratę wartości Pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian,
h. naprawienia szkody w przypadku utraty Pojazdu lub elementów jego wyposażenia oraz utraty dokumentów, 
i. naprawienia szkody w przypadku zagubienia przez Najemcę jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków Pojazdu lub innych elementów wskazanych w Cenniku, 
j. w innych przypadkach określonych w polisach ubezpieczeniowych Pojazdu, w wypadku gdy ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności lub gdy odmówił wypłaty odszkodowania.
4. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy z powodu braku złożenia przez kierującego Pojazdem pisemnego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody lub /i nie przedłożenia jakichkolwiek dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela, Najemca zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów naprawy powstałej szkody. 
5. W przypadku, gdy dane zdarzenie zostało wskazane w Cenniku, naprawienie szkody polegać będzie na uiszczeniu przez Najemcę kary umownej zgodnie z Cennikiem, przy czym Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
6. Najemca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, z zastrzeżeniem szerszej odpowiedzialności przewidzianej przez przepisy prawa. Najemcę niebędącego konsumentem 
od odpowiedzialności zwalnia jedynie siła wyższa i wyłączna wina Wynajmującego.
7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości pozostawione i przewożone przez Najemcę i osoby trzecie w Pojeździe.  
8. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez Najemcę lub kierowcę przepisów o ruchu drogowym oraz wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem Pojazdu przez Najemcę. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany jest do pokrycia wymienionych kar pieniężnych opłat art. Oraz złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień. 
9. Wszelkie reklamacje Najemca może składać telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego: wynajmeauta@gmail.com
10. W przypadku gdy w wyniku zdarzenia zawinionego przez Najemcę, Wynajmujący nie może korzystać z Pojazdu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Najemca ponosi każdorazowo tzw. Opłatę za przestój w wysokości połowy dziennej stawki najmu Pojazdu Wynajmującego za każdą kolejną dobę w której Pojazd nie może być wykorzystywany przez Wynajmującego. Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia opłaty za przestój maksymalnie za pierwsze cztery doby przestoju Pojazdu. Opłata za przestój ma na celu wynagrodzenie Wynajmującemu szkody poniesionej w wyniku przestoju Pojazdu
VIII. Procedura w przypadku wypadków lub innych nagłych zdarzeń
1. Szkody komunikacyjne, włamania, kradzież Pojazdu, uszkodzenia Pojazdu art. Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie pod numerem wskazanym przez Wynajmującego w umowie najmu codziennie 24h (również dni świąteczne), a także przedstawić szczegółowy raport pisemny oraz szkic zdarzenia najpóźniej do czasu zwrotu Pojazdu. 
2. W razie uszkodzenia Pojazdu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków, wypadku, kradzieży, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, a także do natychmiastowego wezwania Policji. W wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w punkcie poprzedzającym, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody zaistniałej z tej przyczyny.
3. W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ustępach poprzedzających niniejszego punktu, którego sprawcą jest osoba trzecia, której dane można ustalić, Najemca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie sprawcy i oświadczenie Policji, potwierdzające winę sprawcy oraz zawierające wszelkie inne dane w tym: jego imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę jego pojazdu, numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę zakładu ubezpieczeń, w zakresie niezbędnym do możliwości dochodzenia roszczeń wobec sprawcy przez Wynajmującego.  
4. W razie powstania szkody lub awarii Najemca zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia zagrożonego Pojazdu przed dalszą szkodą.
5. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego, jeśli Pojazd nie jest zdolny do kontynuowania podróży lub uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu. 
6. W przypadku awarii mechanicznej należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie o tym fakcie wynajmującego. Jeśli wynajmujący nie odbiera telefony należy doprowadzić auto na najbliższy parking  lub stacje benzynowa i czekać na kontakt ze strony wynajmującego. Następnie należy przywieźć do siedziby firmy dokumenty wraz z kluczykami. W przypadku awarii mechanicznej lub kolizji nie podstawiamy auta zastępczego i nie zapewniamy transportu pasażerów. Najemca musi zapewnić sobie i pasażera transport we własnym zakresie.
7. W przypadku wykupienia dodatkowej polisy assistance najemcy przysługuje: Holowanie pojazdu po wypadku lub awarii ,Transport podróżnych, Nocleg dla podróżnych, Samochód zastępczy na czas naprawy pojazdu,  Naprawa na miejscu wypadku lub awarii (o ile jest to możliwe), Wymiana koła, Dostarczenie paliwa, Pomoc informacyjna, Parkowanie pojazdu, Odbiór pojazdu. (Tylko na terenie Polski).
8. Za wszelkie szkody najemca odpowiada do wysokości 10000 zł. W przypadku jeśli najemca wykupi dodatkowe ubezpieczenie AC za wszelkie szkody odpowiada tylko do wysokości 1000 zł lub w przypadku najmu kampera do 5000 zł
IX. Naprawy
1. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych Pojazdu, bez zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie awarii, wypadku drogowego lub uszkodzenia Pojazdu w okresie najmu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii. Najemca może naprawić Pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub wyrażonej e-mailem odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku odpowiedzialności Najemcy za awarię, zwróci koszty udokumentowane rachunkami.
2. Najemca zobowiązany jest do stawienia się w serwisie samochodowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w przypadku awarii, której nie usunięcie może skutkować w szczególności kolejnymi usterkami, stwarzaniem zagrożenia w ruchu lub brakiem właściwego zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą. Obowiązek ten dotyczy również stawienia się w celu dokonania przeglądu okresowego Pojazdu, jeśli przypada on na okres użytkowania Pojazdu. W przypadku nie zastosowania się Najemcy do obowiązków wskazanych w niniejszym punkcie Najemca będzie zobowiązany do naprawienia szkody. 
3. Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi przez Najemcę następuje na koszt Najemcy.
4. Nie zwracamy kosztów paliwa jeśli wynajmujący zwróci auto z większą ilością niż pierwotnie.
5. Najemca ma obowiązek sprawdzania poziomu oleju minimum raz na dwa tygodnie. 
6. Najemca ma obowiązek powiadomienia nas o każdej nawet drobnej usterce drogą mailową lub telefonicznie
X. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zawiadomienia wynikające z umowy najmu lub z nią związane, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w umowie najmu bądź Regulaminie, będą dokonywane w formie pisemnej i, o ile nie postanowiono inaczej, będą przekazywane osobiście przez Stronę, przez posłańca lub pocztą w formie listu poleconego. 
2. Do wykonywania czynności wynikających z umowy najmu w imieniu Wynajmującego, w szczególności związanych z zawarciem umowy, jej realizacją, dokonaniem wydania i zwrotu pojazdu,  Wynajmujący upoważnia Pana Piotra Dworskiego. Upoważnienie obejmuje prawo do zawarcia umowy najmu Pojazdu oraz składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Wynajmującego. 
3. Zastrzeżenie kar umownych i opłat w niniejszym Regulaminie nie narusza prawa Wynajmującego do żądania naprawienia szkody, za którą ponosi odpowiedzialność Najemca, w zakresie w jakim szkoda ta przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej/opłaty. 
4. Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z umowy najmu na osobę trzecią bez zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Wszelkie załączniki do umowy najmu oraz aktualny Cennik stanowią integralną część umowy najmu. 
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i umowie najmu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
7. W przypadku sporu sądem właściwym jest sąd właściwy dla Wynajmującego. Powyższe uregulowanie nie dotyczy Najemcy, będącego konsumentem w rozumieniu postanowień art. 221 Kodeksu cywilnego.61

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. U. UE. L. 2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROBERT DWORSKI, NIP5221709739 z siedzibą 01-494 WARSZAWA Nr. Tel. 516 850 144; adres e-mail: wynajmeauta@gmail.com
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1 lit b w celach realizacji umowy oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6, ust. 1, lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy (np. firmy kurierskie, księgowość)
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Tabela opłat dodatkowych za Najem Samochodu w/w wypożyczalni
   
   
   
Lp.Opis ZdarzeniaOpłata
1. Opłata za opóźnienie w zwrocie auta według cennika
2. Opłata za używanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych 500,00 zł
3. Opłata za niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą 1 000,00 zł
4. Opłata za powierzenie kierowania pojazdem osobie nieupoważnionej 1 000,00 zł
5. Opłata za zwrot pojazdu z zanieczyszczeniami zewnętrznymi od 30,00 zł
6. Opłata za zanieczyszczenie wnętrza samochodu wg wyceny automyjni 50,00 – 300,00 zł
7. Opłata za wyjazd pojazdem poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Wynajmującego 1 000,00 zł
8. Opłata za holowanie pojazdem innych pojazdów 1 000,00 zł
9. Opłata za palenie tytoniu w autach z naszej floty od 500,00 zł
10. Opłata za zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa niż określona w umowie (koszt zatankowanego paliwa) koszt zatankowanego paliwa 
11. Opłata za utratę kluczyków 3000,00 zł
12.Opłata za utratę /zniszczenie tablicy rejestracyjnej 200,00 zł
13.Opłata za odbiór auta pozostawionego po zakończeniu najmu w miejscu niezgodnym z umową 5,00 zł (1 km) + 60,00 zł
14.Opłata za niepoinformowanie podmiotów wskazanych w regulaminie o uszkodzeniu pojazdu, kolizji, wypadku lub kradzieży100% wartości szkody powstałej na skutek zdarzenia 
15.Opłata po przekroczeniu limitu kilometrów20 gr. za kilometr
16.Opłata za utrate gwarancji (nie poinformowanie o przegladzie)1 000,00 zł
17.Opłata za zgubienie breloczka przy kluczykach30,00 zł
18.Opłata za przekroczenie dopuszczalnej masy załadunku (1500kg masy własnej) – AUTO-LAWETA*800,00 zł
19.Opłata za ingerencję w kamerę (zasłonięcie, wyłaczenie itp.)  – AUTO-LAWETA*800,00 zł
   
   
   
   
Najemca / Posiadacz karty zabezpiecza transakcję najmu niżej określoną kartą i niniejszym wyraża zgodę na przyszłe przeprowadzenie bez fizycznego udziału karty płatniczej przez wynajmującego transakcji:
1.        Przejęcia kwoty ustalonej w całości lub części w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie oraz Regulaminie Najmu zgodnie z cennikiem opłat dołączonym do regulaminu.
2.        Przeprowadzania operacji odnawiania autoryzacji kwoty ustalonej kaucji.
3.        Zdalnego pobrania środków z tytułu opłat administracyjnych dotyczących zdarzeń mających miejsce w trakcie obowiązywania umowy o których wynajmujący zostanie powiadomiony przez odpowiednie organy po terminie jej obowiązywania (W szczególności opłaty z tytułu mandatów drogowych)
4.        Kaucja pełni jedynie funkcję zabezpieczenia transakcji najmu, w przypadkach uzasadnionych podstawą pobrania środków z karty jest cennik opłat dołączony do Regulaminu, a wysokość opłat nie przewyższa kwot ujętych w ww. cenniku.
* dotyczy tylko auto-lawety